Huishoudelijk reglement en gedragscode

Algemeen

KVK Wemmel wil met dit in het achterhoofd een positief imago van de club ontwikkelen, elke persoon die op de een of andere manier verbonden is aan de club vertegenwoordigt KVK Wemmel. Daarom moet iedereen die onder dit reglement valt, zich ertoe verbinden de beginselen van fair play en de leefregels van verenigingen in dit huishoudelijk reglement respecteren – en zich daarvoor inzetten – zowel op als buiten voetbalvelden. Hij verbindt zich er ook toe om elke racistische daad van zijn gedrag uit te sluiten; het bevorderen van goede hygiënepraktijken en het bestrijden van dopingpraktijken.

Elke speler is verplicht om zich als sportman te gedragen en voor zichzelf te zorgen, zowel op als buiten het veld. Hij moet te allen tijde de club met de grootst mogelijke waardigheid vertegenwoordigen. Gedrag jegens iedereen moet onberispelijk zijn. Ongepaste of onbeschofte opmerkingen, verwijtbaar of gewelddadig gedrag – zowel op als naast het veld – jegens teamgenoten, tegenstanders, scheidsrechters, de pers, het publiek, technische en officiële staf,… – zijn ontoelaatbaar en zullen worden onderworpen aan sancties tot en met permanente uitsluiting van de club. Elk lid dat verantwoordelijk wordt geacht voor gedrag dat zou leiden tot een financiële boete voor de club, zal de aldus veroorzaakte kosten in rekening worden gebracht, ongeacht enige andere disciplinaire of juridische actie die de club tegen hem kan ondernemen.

Infrastructuur

Elke speler of lid van KVK Wemmel moet bijdragen aan het schoon, aangenaam en gastvrij houden van de faciliteiten die hij tot zijn beschikking heeft, zowel tijdens de training als tijdens wedstrijden. Met voorzieningen bedoelen we gangen, kleedkamers (denk aan de teams die jou opvolgen), sanitaire voorzieningen en toiletten, terreinen en looppaden, parking en cafetaria.

Hetzelfde geldt voor lesmateriaal en hulpmiddelen voor het oefenen en trainen binnen de club. Tijdens wedstrijden heeft, afgezien van officials, staf, managers en spelers, niemand toegang tot de kleedkamers voor, tijdens en na de wedstrijd (behalve in uitzonderlijke gevallen – zie artikel 3.3).

De club wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal binnen haar infrastructuur.

Panathlonverklaring – Jeugdethiek in de sport

Deze verklaring geeft uiting aan ons streven om verder te gaan dan debatten en duidelijke gedragsregels vast te stellen bij het nastreven van de positieve waarden van jeugdsport. Onze club houdt zich eraan en respecteert het in zijn geheel.

Tuchtprocedures en maatregelen

Doelstellingen

Over het algemeen vereist elk associatief leven regels en respect daarvoor. Dit reglement is bedoeld om ze vast te leggen, niet onder dwang maar in het kader van een levensdiscipline die vrijelijk wordt goedgekeurd door elk van de leden en sympathisanten van KVK Wemmel. Hun respect alleen kan een garantie zijn voor de harmonie die nodig is voor de goede evolutie van de club in het algemeen en van elk van haar leden in het bijzonder.

Fair-play

Strijd tegen racisme en gewelddadig gedrag. Elk lid of zijn vertegenwoordiger die zich bezighoudt met bedreigende, gewelddadige en/of racistische of beledigende opmerkingen jegens iemand (kinderen, ouders, coaches, afgevaardigden, enz.) of die de club en/of het project dat hij ontwikkelt denigreert, zowel in de faciliteiten van de club als onderweg, kan worden opgeroepen voor het Comité en een sanctie oplopen tot en met uitsluiting van de club.

Gedrag op het terrein en sancties

Als een speler tijdens de training of tijdens een wedstrijd zodanig gedrag vertoont dat hij het goede verloop van de activiteit verstoort, kan zijn coach hem van het veld uitsluiten en naar de bank sturen. In dit geval moet de betrokken speler onmiddellijk het speelveld verlaten en naar de bank gaan waar hij zal wachten op het einde van de activiteit. Hij zal pas bij de volgende activiteit (training of wedstrijd) weer op het veld kunnen komen. De coach zal de sportcoördinator op de hoogte brengen van deze uitsluiting. Afhankelijk van de ernst van de feiten, en/of het repetitieve karakter ervan, is het aan de sportcoördinator en de jeugdcommissie om andere disciplinaire maatregelen tegen hem te overwegen, zoals bepaald in de volgende bepalingen.

Waarschuwingen, gele kaarten, rode kaarten

Er mogen geen andere sancties worden opgelegd aan een speler die tijdens de wedstrijd een gele kaart krijgt, behalve die welke eventueel voorzien zijn in het reglement van de KBVB. Een rode kaart ontvangen voor het tonen van twee gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd houdt geen andere maatregel in dan die voorzien in artikel 3 van dit hoofdstuk en/of voorzien in het reglement van de KBVB. Als de ontvangen gele kaart of rode kaart echter het gevolg is van onsportief of overdreven agressief gedrag jegens een speler, tegenstander, scheidsrechter of het publiek, is het aan de sportcoördinator om – op basis van het rapport dat de coach hem heeft gedaan – andere maatregelen tegen de overtredende speler te overwegen. De door de KBVB opgelegde boete kan aan de speler worden aangerekend; in geval van niet-betaling door deze laatste, behoudt de club zich het recht voor om deze niet langer op te stellen.

Ongerechtvaardigde vertragingen en afwezigheden bij trainingen en wedstrijden

Een lid dat te laat komt opdagen voor training of een wedstrijd kan door de coach het recht om deel te nemen aan de huidige activiteit worden geweigerd als de rechtvaardiging voor deze vertraging door de coach onvoldoende wordt geacht. Zelfs indien voldoende gemotiveerd, kan het recht om deel te nemen aan de huidige activiteit worden geweigerd als de resterende duur van de huidige activiteit minder dan de helft van de totale duur ervan bedraagt. Bij herhaalde en onvoldoende gerechtvaardigde afwezigheid of vertragingen van een lid zal de coach de zaak toelichten aan de sportcoördinator die zal beoordelen of er al dan niet andere disciplinaire maatregelen genomen moeten worden.

Disciplinaire maatregelen voorgelegd aan de commissie

Elke uitsluitingsmaatregel waarvan de duur langer is dan de resterende duur van de huidige activiteit (training of wedstrijd) kan alleen worden genomen door de sportcoördinator. Indien de voorziene sanctie echter betrekking heeft op een uitsluiting van de velden van meer dan 7 opeenvolgende dagen, of voor enig ander al dan niet sportief feit, van een bepaalde ernst, zal de zaak worden voorgelegd aan de jeugdcommissie die zal beslissen in overeenstemming met het artikel. Hetzelfde geldt voor een ander lid dan een speler.

Tuchtcommissie – Procedure

Het clubcomité kan:

  • De zaak zelf beslissen,
  • Er moet een tuchtcommissie worden ingesteld bij delegatie voor besluitvorming. De commissie moet (ten minste) uit 3 leden bestaan. In het geval dat de tuchtcommissie de zaak aanhangig maakt, past zij de volgende procedure toe:
  • Bijeenroepen en horen van de zaak van de betrokkene(n), indien nodig vergezeld door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, het verslag van de coach of sportcoördinator horen, indien nodig, elke andere persoon of getuige horen die nuttige informatie kan verstrekken voor het onderzoek van de zaak,
  • Om de potentiële klager(s) te horen,
  • Spreekt na beraad een met redenen omkleed besluit uit,
  • De beslissing bekend maken aan de betrokken persoon of personen. De jeugdcommissie is bevoegd om elke tuchtrechtelijke beslissing te nemen, met inbegrip van een voorstel tot definitieve uitsluiting van de club, die overeenkomstig de statuten zal worden behandeld. Tenzij de jeugdcommissie bijzondere bepalingen bevat, wordt elk besluit van kracht op het tijdstip waarop het aan het betrokken lid of de betrokken leden wordt betekend.  Artikel 4.8 – Beroep tegen een tuchtmaatregel : Het lid tegen wie een tuchtsanctie is opgelegd, kan daartegen beroep aantekenen per e-mail gericht aan de sportcoördinator of de secretaris van de jeugdcommissie de dag volgend op de kennismaking van de beslissing (ook als het een feestdag is). Het beroep moet met redenen zijn omkleed, anders is het niet-ontvankelijk. De jeugdcommissie benoemt een beroepscommissie waarvan ten minste 2 leden in eerste aanleg niet mogen hebben gezeten. Zij onderzoekt de zaak en kan beslissen of de sanctie wordt gehandhaafd of gewijzigd.

Niet-betaling van het lidgeld

De commissie heeft het recht om de termijn voor de betaling van het lidgeld vast te stellen. Spelers die niet in orde zijn met het lidgeld zullen niet langer kunnen deelnemen aan trainingen of opgesteld worden in competitiewedstrijden, zij zullen het uitrustingspakket niet ontvangen. In geval van niet-betaling van het door een lid verschuldigde lidgeld, kan de commissie het lid uitsluiten van de activiteiten van de club tot zolang het lidgeld betaald is.  

Nieuwe bepalingen

Eventuele toekomstige wijzigingen of nieuwe regels zullen worden opgehangen op het bord bij de ingang van de cafetaria en in de gang van de kleedkamers. Tenzij anders bepaald, zijn ze onmiddellijk van toepassing. In geval van wijziging of nieuwe regel, worden de volledige regels opnieuw uitgegeven aan het begin van het volgende seizoen. Dit reglement is van toepassing, elke speler, zijn vertegenwoordigers, coach, afgevaardigde, lid van de club erkent het uiterlijk op het moment van zijn aansluiting of toetreding tot de club te hebben gelezen en geaccepteerd. Het is beschikbaar voor alle leden van KVK Wemmel op verzoek aan het Secretariaat.